E vietnamit portet shtrëngoj për kaos si ata presin sqarime se si të aplikojnë VGM rregull - Loadstar