VIETNAM. Gjyqësori GJYKATA Komerciale e ARBITRAZHIT PENALE e CIVILE të PUNËS EKONOMIKE ADMINISTRATIVE E shtetit të së Drejtës

Gjykatat e qarkut E Popullit, Gjykatat janë të organizuara në tre nivele Gjatë gjykimit, gjykatësit dhe te jurise janë të pavarur dhe të vetëm që t'i binden ligjit (Neni i kushtetutës) PROCEDURAT e NJË ligji padia do të filloi me një deklaratë me shkrim kërkesën në gjykatëDeklarata e kërkesës mund të, përveç për rastet e divorcit, gjithashtu duhet të dorëzohen nga një përfaqësues i autorizuar i paditësit, duke përfshirë nga një avokat.

Paditësit do të jetë e nevojshme për të paguar paradhënie për gjykatën tarifa, nëse përjashtimi është e paraparë me ligj. E kohëzgjatja normale e një ligji kostum është rreth një vit, por mund të ndryshojnë gjerësisht nga rasti në rast.